Hankesuunnittelu

Perusteellinen hankesuunnittelu luo avaimet projektin onnistumiselle. Hyvin tehty hankesuunnittelu on saneeraushankkeen tärkein vaihe ja siinä määritellään lopputuloksen laatutaso, elinkaari ja kustannuspuite.
  Hankesuunnittelua voidaan tehdä moniin kiinteistön parannushankkeisiin kuten julkisivu- ja vesikattoremontteihin tai muihin kiinteistön kehittämishankkeisiin. Hankesuunnittelussa määritellään mitä, miten sekä millaisilla panostuksilla ja laatuvaatimuksilla saneeraus, esimerkiksi julkisivuremontti toteutetaan. Laadimme hankesuunnitelmat helposti ymmärrettäväksi ja havainnolliseksi. Hankesuunnitelmissamme on aina tiivistetty versio joka pienentää rakentamisesta ymmärtämättömienkin kynnystä tutustua raportin sisältöön. Kun mahdollisimman moni kiinteistön käyttäjä saadaan osallistettua tulevaan remonttiin, helpottaa tämä projektin läpiviemistä niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin.

Yleisesti hankesuunnittelu jaetaan kolmeen osaan

  • Nykytilan ja odotustason analysointi
  • Laajuuden ja laatutason määritys
  • Päätöksentekoprosessi
Hankesuunnittelun kimmokkeena on usein muutostarve tai  kuntoarvio. Nykytilan ja odotustason analysointi pitää sisällään huolellisen tutustumisen kiinteistöön ja lähtötietoihin perehtymisen. Usein tehdään lisäselvityksiä, kuten osakaskysely,  haitta-ainekartoitus tai rakennetekninen selvitys. Keskusteluissa käymme tilaajan kanssa läpi eri korjaustapoja ja tuomme esiin niiden hyvät ja huonot puolet. Laajuuden ja laatutason määrittely perustuu edellä esitellyn vaiheen tuloksiin. Yleensä suorittamamme hankesuunnittelu tuottaa kaksi tai kolme kestävää vaihtoehtoa mahdollisten elinkaarilaskelmien kanssa. Toteutamme tarvittaessa esim. uudesta julkisivuvaihtoehdoista 3D-havainnekuvat, jolloin tilaaja saa selkeämmän mielikuvan uudesta talon ilmeestäja laatutasosta. Jos tilaajalla on selkeä käsitys hankkeen luonteesta ja laajuudesta, voidaan hankesuunnittelu tehdä kevyempänä eli ns. hankekuvauksena.  Hankesuunnitelmaan verrattuna hankekuvaus on tiivistetympi ja valitun toteutustavan täsmällisempi kuvaus sisältäen hinta- ja aikatauluarviot. Päätöksentekovaiheessa esittelemme tilaajalle hankesuunnitelman tämän haluamassa laajuudessa. Huolellisesti tehdyn hankesuunnitelman avulla tilaajan on helppo siirtyä projektissa varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen. On syytä huomioida, että huolellisesti tehty hankesuunnitelma alentaa sekä suunnittelu- ja etenkin hankkeen toteutusvaiheen kustannuksia.